رزومه کاری

 فهرست اهم پروژه های اجرا شده و در دست اجرا اين شركت

 

پالايشگاه ها

رديف

طرف قرارداد

شرح كالای خريداری شده

تاريخ همکاری

1

شركت پالايش نفت شيراز

ملزومات عايقكاری

1380/06/28

2

شركت پالايش نفت كرمانشاه

ملزومات عايقكاری

1380/09/04

3

شركت پالايش نفت اراك

ملزومات عايقكاری

1380/10/03

4

شركت پالايش نفت تهران

لفاف آلومينيوم

1381/06/21

5

شركت پالايش نفت تبريز

لفاف آلومينيوم – ملزومات عايقكاری

1382/03/17

6

شركت پالايش نفت سپاهان

ملزومات عايقكاری

1382/03/22

7

شركت پالايش نفت بندر عباس

لفاف آلومينيوم

1384/02/07

8

شركت پالايش نفت تبريز

لفاف آلومينيوم

1386/04/16

9

پالايشگاه گاز بيد بلند

لفاف آلومينيوم – ملزومات عايقكاری

1387/12/24

10

شركت پالايش نفت آبادان

لفاف آلومينيوم

1389/05/09

11

شركت پالايش گاز سرخون و قشم

ملزومات عايقكاري

1390/03/01

12

شركت پالايش نفت تبريز

لفاف آلومينيوم

1392/02/29

13

شركت پالايش نفت امام خمينی شازند

ملزومات عايقكاری

1392/04/16

14

شركت پالايش نفت آبادان

لفاف آلومينيوم

1392/04/22

15

شركت پالايش نفت شهيد تندگويان تهران

ملزومات عايقكاری

1392/08/06

16

شركت پالايش نفت تبريز

لفاف آلومينيوم

1392/08/08

17

شركت پالايش نفت سپاهان

لفاف آلومينيوم

1392/09/09

18

شركت پالايش نفت بندر عباس

لفاف آلومينيوم

1392/09/11

19

شركت پالايش نفت شيراز

ملزومات عايقكاری

1392/10/04

20

شركت پالايش نفت كرمانشاه

لفاف آلومينيوم – ملزومات عايقكاری

1392/12/18

21

شركت پالايش نفت امام خمينی شازند

لفاف آلومينيوم

1392/12/18

22

شركت پالايش نفت آبادان

لفاف آلومينيوم

1392/12/25

23

شركت ملی مناطق نفت خيز جنوب

لفاف آلومينيوم

1393/03/22

24

شركت پالايش نفت امام خمينی شازند

لفاف آلومينيوم

1393/03/18

25

شركت پالايش نفت شهيد تندگويان تهران

لفاف آلومينيوم

1393/03/27

26

شركت انتقال گاز منطقه 1 ميانكوه

لفاف آلومينيوم

1393/04/15

27

شركت پالايش نفت تبريز

لفاف آلومينيوم

1393/04/23

28

شركت پالايش نفت شيراز

ملزومات عايقكاری

1393/05/21

29

شركت پالايش نفت امام خمينی شازند

ملزومات عايقكاری

1393/06/03

30

شركت پالايش نفت تبريز

لفاف آلومينيوم

1393/06/08

31

شرکت اداره گاز ناحيه کنگاور

لفاف آلومينيوم – ملزومات عايقكاری

1393/09/01

32

شركت پالايش نفت شيراز

ملزومات عايقكاری

1393/09/02

33

شرکت اداره گاز ناحيه کنگاور

ملزومات عايقكاری

1393/10/24

34

شركت پالايش نفت شهيد تندگويان تهران

لفاف آلومينيوم

1393/10/30

35

شركت پالايش نفت آبادان

لفاف آلومينيوم

1393/02/16

36

شركت پالايش نفت تهران

ملزومات عايقكاری

1394/03/23

37

شرکت پالايش گاز شهيد هاشمی نژاد

لفاف آلومينيوم

1394/05/04

38

شركت پالايش نفت تبريز

لفاف آلومينيوم

1394/05/31

39

شركت پالايش نفت بندر عباس

لفاف آلومينيوم

1394/08/09

40

شرکت فرا دست انرژی فلات(پالايش نفت ستاره خليج فارس)

لفاف آلومينيوم – ملزومات عايقكاری

1394/08/16

41

شرکت فرا دست انرژی فلات(پالايش نفت ستاره خليج فارس)

لفاف آلومينيوم – ملزومات عايقكاری

1394/12/10

42

شركت پالايش نفت سپاهان

لفاف آلومينيوم

1394/12/26

43

شركت پالايش نفت شيراز

ملزومات عايقكاری

1395/04/30

44

شركت پالايش نفت كرمانشاه

لفاف آلومينيوم

1395/04/30

45

شركت پالايش گاز سرخون و قشم

ملزومات عايقكاری

1395/05/05

46

شرکت فرا دست انرژی فلات(پالايش نفت ستاره خليج فارس)

لفاف آلومينيوم

1395/06/10

47

شرکت پالايش گاز شهيد هاشمی نژاد

لفاف آلومينيوم

1395/05/21

 

 

پتروشيمی ها

رديف

طرف قرارداد

شرح كالاي خريداري شده

تاريخ همکاری

1

شركت مهندسين مشاور چگالش – پتروشيمی امير كبير

پشم سنگ – لفاف آلومينيوم

1380/09/08

2

شركت مهندسين مشاور چگالش – پتروشيمی تبريز

پشم سنگ – لفاف آلومينيوم

1380/10/29

3

شركت پتروشيمی شيراز

لفاف آلومينيوم

1380/11/17

4

شركت مهندسان مشاور سازه – پتروشيمی شهيد تندگويان

ملزومات عايقكاری

1381/03/19

5

شركت مهندسين مشاور چگالش – پتروشيمی شهيد تندگويان

پشم سنگ- لفاف آلومينيوم

1381/10/03

6

شركت پتروشيمی بيستون

لفاف آلومينيوم

1382/08/22

7

شركت پتروشيمی بجنورد

لفاف آلومينيوم

1382/10/13

8

شركت پتروشيمی تبريز

لفاف آلومينيوم – ملزومات عايقكاری

1383/06/11

9

شركت مهندسی طرح وپالايش

لفاف آلومينيوم- ملزومات عايقكاری

1383/07/06

10

شركت بازرگانی پتروشيمی ايران

لفاف آلومينيوم- ملزومات عايقكاری

1383/09/02

11

شركت پتروشيمی رازی

لفاف آلومينيوم

1384/03/16

12

شركت پتروشيمی زاگرس

لفاف آلومينيوم

1384/04/18

13

شركت مهندسان مشاور سازه ( شركت پتروشيمی لاله )

لفاف آلومينيوم

1384/07/18

14

شركت مهندسی و تامين قطعات و مواد شيميايي صنايع پتروشيمی SPEC (پتروشيمی خراسان )

لفاف آلومينيوم

1385/07/09

15

شركت ODCC & IGC   (پروژه طرح رفع تنگناهای افزايش ظرفيت پالايشگاه بندرعباس)

لفاف آلومينيوم – ملزومات عايقكاری

1386/05/14

16

شركت بازرگانی جم ( شركت پتروشيمی جم )

لفاف آلومينيوم

1386/08/14

17

شركت پتروشيمی غدير

لفاف آلومينيوم

1386/09/20

18

شركت پتروشيمی آريا ساسول

لفاف آلومينيوم – ملزومات عايقكاری

1386/10/10

19

شركت پتروشيمی مبين

لفاف آلومينيوم

1387/04/04

20

شركت پتروشيمی فارابی

لفاف آلومينيوم

1387/04/09

21

شركت پتروشيمی برزويه

لفاف آلومينيوم – ملزومات عايقكاری

1388/03/23

22

شركت پتروشيمی مرواريد

لفاف آلومينيوم – ملزومات عايقكاری

1388/06/31

23

شركت پتروشيمی كاويان

ملزومات عايقكاری

1389/04/14

24

شركت صنايع پتروشيمی كرمانشاه

ملزومات عايقكاری

1389/06/08

25

شركت كالای پتروشيمی

لفاف آلومينيوم

1390/03/30

26

شركت پتروشيمی لرستان

ملزومات عايقكاری

1390/07/13

27

شركت پتروشيمی شازند

لفاف آلومينيوم

1390/10/05

28

شركت پتروشيمی رازی

لفاف آلومينيوم

1392/03/11

29

شركت پتروشيمی تبريز

لفاف آلومينيوم

1392/07/22

30

شركت كالای پتروشيمی

لفاف آلومينيوم

1392/08/08

31

شركت پتروشيمی لرستان

لفاف آلومينيوم

1392/12/10

32

شركت پتروشيمی رازی

لفاف آلومينيوم

1392/12/18

33

شركت پتروشيمی رازی

لفاف آلومينيوم

1393/02/14

34

شركت صنايع پتروشيمی كرمانشاه

ملزومات عايقكاری

1393/03/17

35

شركت پتروشيمی اروند

لفاف آلومينيوم

1393/03/27

36

شركت پتروشيمی زاگرس

لفاف آلومينيوم

1393/03/27

37

شركت پتروشيمي غدير

ملزومات عايقكاری

1393/04/08

38

شركت پليمر كرمانشاه

ملزومات عايقكاری

1393/06/19

39

شركت پتروشيمی مرواريد

لفاف آلومينيوم

1393/06/31

40

شركت پتروشيمی کارون

لفاف آلومينيوم – ملزومات عايقكاری

1393/08/04

41

شركت صنايع پتروشيمی كرمانشاه

ملزومات عايقكاری

1393/08/19

42

شركت پتروشيمی لرستان

لفاف آلومينيوم

1393/10/30

43

شركت پتروشيمی آريا ساسول

لفاف آلومينيوم – ملزومات عايقكاری

1393/12/25

44

شركت پتروشيمی آريا ساسول

ملزومات عايقكاری

1394/06/20

45

شركت پتروشيمی مبين

لفاف آلومينيوم

1394/09/30

46

شركت پتروشيمی کردستان

لفاف آلومينيوم

1395/06/10

 

 

پارس جنوبی

رديف

طرف قرارداد

شرح كالای خريداری شده

تاريخ همکاری

1

شركت NICHIAS    ژاپن (فاز 6 و7و8  پارس جنوبی)

لفاف آلومينيوم – ملزومات عايقكاری

1384/05/01

2

شركت انرژی گستر نصير (فاز 9 و 10 پارس جنوبی)

لفاف آلومينيوم – ملزومات عايقكاری

1389/06/24

3

شركت گاما (فاز 9 و 10 و پارس جنوبی)

لفاف آلومينيوم – ملزومات عايقكاری

1386/10/30

4

شركت درريز (فاز 9 و 10 و پارس جنوبی)

لفاف آلومينيوم

1387/06/20

5

شركت رامشير (فاز 9 و 10 پارس جنوبی)

لفاف آلومينيوم

1387/07/07

6

شركت پترو كاران شفق كيش (فاز 15 و 16 پارس جنوبی)

لفاف آلومينيوم

1389/11/07

7

شركت پارسا پوشش شيروان (فاز 17 و 18 پارس جنوبی)

لفاف آلومينيوم

1390/07/26

8

شركت بهينه تجارت ابرار (فاز 12 پارس جنوبی)(EPC2)

لفاف آلومينيوم – ملزومات عايقكاری

1391/08/15

9

شركت درريز (فاز 12 پارس جنوبی )(EPC3)

لفاف آلومينيوم – ملزومات عايقكاری

1391/12/26

10

شركت مهندسی و ساخت تجهيزات مپنا (فاز 13 و 14 پارس جنوبی)

ملزومات عايقكاری

1392/05/11

11

شركت بهينه تجارت ابرار (فاز 12 پارس جنوبی)(EPC2)

لفاف آلومينيوم – ملزومات عايقكاری

1392/08/11

12

شركت دريا پالا انرژي (فاز 13 و 14 و 22 و 24 پارس جنوبی )

لفاف آلومينيوم – ملزومات عايقكاری

1392/11/09

13

شركت درريز (فاز 12 پارس جنوبی )(EPC3)

لفاف آلومينيوم

1392/11/23

14

شركت درريز (فاز 12 پارس جنوبی )(EPC3)

لفاف آلومينيوم

1393/03/24

15

شركت مهندسی و ساخت تجهيزات مپنا(فاز 14 پارس جنوبی)

لفاف آلومينيوم – ملزومات عايقكاری

1393/06/02

16

شركت درريز (فاز 12 پارس جنوبی )(EPC3)

ملزومات عايقكاری

1393/06/15

17

شركت درريز (فاز 17 و 18 پارس جنوبی)

لفاف آلومينيوم – ملزومات عايقكاری

1393/09/02

18

شرکت احداث (فاز 17 و 18 پارس جنوبی)

لفاف آلومينيوم

1393/10/24

19

شركت درريز (فاز 17 و 18 پارس جنوبی)

ملزومات عايقكاری

1393/11/12

20

شركت درريز (فاز 17 و 18 پارس جنوبی)

ملزومات عايقكاری

1393/12/25

21

شرکت پترو پارس ايران (فاز 19 پارس جنوبی)

لفاف آلومينيوم

1394/04/20

22

شركت درريز (فاز 17 و 18 پارس جنوبی)

لفاف آلومينيوم – ملزومات عايقكاری

1394/04/24

23

شرکت پترو پارس ايران (فاز 19 پارس جنوبی)

ملزومات عايقكاری

1394/08/09

24

شركت پترو كاران شفق كيش (فاز 15 و 16 پارس جنوبی)

لفاف آلومينيوم

1394/08/20

25

شركت درريز (فاز 17 و 18 پارس جنوبی)

لفاف آلومينيوم – ملزومات عايقكاری

1394/09/17

26

شرکت پترو پارس ايران (فاز 19 پارس جنوبی)

لفاف آلومينيوم

1394/10/21

27

شركت درريز (فاز 17 و 18 پارس جنوبی)

لفاف آلومينيوم

1394/10/22

28

شرکت پترو پارس ايران (فاز 19 پارس جنوبی)

ملزومات عايقكاری

1394/11/20

29

شركت پترو كاران شفق كيش (فاز 13 پارس جنوبی)

لفاف آلومينيوم

1395/06/20

 

صادارت

رديف

طرف قرارداد

شرح كالای خريداری شده

شركت

تاريخ همکاری

1

شركت NICHIAS

ملزومات عايقكاری

تايلند

1386/12/01

INNOVATOR AND PIONEER MANUFACTURER OF INSULATION POLYKRAFT, SUPERPOLYKRAFT AND POLYSURLYN JACKETING IN IRAN

MANUFACTURER OF THREE-LAYER POLYETHYLENE AND POLYSURLYN FILMS

MANUFACTURER OF SEAMLESS ALLOY STEEL TUBES

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت ابداع گران پدیده بوده

و هر گونه کپی برداری از آن قابل پیگرد قانونی است.
Copyright © 2023 E.G.P. Co.

طراحی سایت توسط نونگار